Check the settings روش های مراقبت از پا

روش های مراقبت از پا

روزانه پاهاي خود را معاينه كنيد. به محلهاي قرمزي، تاول يا بريدگي دقت كنيد. توجه كنيد كه آيا حس گرمي و سردي پاها كم نشدهاست؟ آيا در پاها احساس تورم نمي‌كنيد؟  اگر نمي‌توانيد تمام قسمتهاي پا را معاينه كنيد از يك آينه استفاده كنيد يا از فرد ديگري بخواهيد اين كار را براي شماانجام دهد. هرچه زودتر مراقبت از زخم پا را شروعكنيد خطرات بعدي كمتر است. (1) بايد پاها هر روز توسط آب وصابون شستشو و سپس خشك شوند. الف) صابون بكار رفته بايد ازنوع صابونهاي ملايم باشد. ب) با توجه به اينكه ممكن است حسگرما در پا اختلال داشته باشد وحتي دستها نيز دچاراختلال حسي باشند بهتر است قبل از شستشو، دماي آبتوسط آرنج كنترل شود تا از بروز سوختگي پيشگيري بعمل آيد. ج) توجه كنيد كه بعداز شستن پاها، آنها را كاملاً با آب شستشو دهيد به نحوي كه صابون كاملاً پاك شده و بر روي پوست باقي نماند. د) پاها را با يك حوله كاملاًنرم خشك كنيد، به لاي انگشتان دقت بيشتري كنيد.  باقي ماندن رطوبت خود باعث ايجاد خشكي و تركبرداشتن پوست مي‌شود. ه) حوله را بر روي پا فشار دهيد  .  از ماليدن حوله به روي پوست خودداري كنيد. و) در مناطقي از پا كه ميخچه وجود دارد،  پس از شستشوی پا حوله را محكم روي اين نواحي بكشيد. برجسته بودن قسمتي از پوستباعث فشار به آن ناحيه شده و نهايتاً باعث بزرگترشدن ميخچه يا پينه مي‌گردد. ز) بعد از خشك شدن پاها از كرم مرطوب كننده استفاده كنيد. استفاده از كرم مرطوب كننده در صورتي كه هنوز پوست مرطوب است مي‌تواندخشكي پا را شديدتر كند. ح) در بين انگشتان از كرم مرطوبكننده استفاده نكنيد بلكه از پودر تالك استفاده شود

روزانه پاهاي خود را معاينه كنيد. به محلهاي قرمزي، تاول يا بريدگي دقت كنيد. توجه كنيد كه آيا حس گرمي و سردي پاها كم نشدهاست؟ آيا در پاها احساس تورم نمي‌كنيد؟

 

 اگر نمي‌توانيد تمام قسمتهاي پا را معاينه كنيد از يك آينه استفاده كنيد يا از فرد ديگري بخواهيد اين كار را براي شماانجام دهد. هرچه زودتر مراقبت از زخم پا را شروعكنيد خطرات بعدي كمتر است.

(1) بايد پاها هر روز توسط آب وصابون شستشو و سپس خشك شوند.

الف) صابون بكار رفته بايد ازنوع صابونهاي ملايم باشد.

ب) با توجه به اينكه ممكن است حسگرما در پا اختلال داشته باشد وحتي دستها نيز دچاراختلال حسي باشند بهتر است قبل از شستشو، دماي آبتوسط آرنج كنترل شود تا از بروز سوختگي پيشگيري بعمل آيد.

ج) توجه كنيد كه بعداز شستن پاها، آنها را كاملاً با آب شستشو دهيد به نحوي كه صابون كاملاً پاك شده و بر روي پوست باقي نماند.

د) پاها را با يك حوله كاملاًنرم خشك كنيد، به لاي انگشتان دقت بيشتري كنيد.  باقي ماندن رطوبت خود باعث ايجاد خشكي و تركبرداشتن پوست مي‌شود.

ه) حوله را بر روي پا فشار دهيد  .  از ماليدن حوله به روي پوست خودداري كنيد.

و) در مناطقي از پا كه ميخچه وجود دارد،  پس از شستشوی پا حوله را محكم روي اين نواحي بكشيد. برجسته بودن قسمتي از پوستباعث فشار به آن ناحيه شده و نهايتاً باعث بزرگترشدن ميخچه يا پينه مي‌گردد.

ز) بعد از خشك شدن پاها از كرم مرطوب كننده استفاده كنيد. استفاده از كرم مرطوب كننده در صورتي كه هنوز پوست مرطوب است مي‌تواندخشكي پا را شديدتر كند.

ح) در بين انگشتان از كرم مرطوبكننده استفاده نكنيد بلكه از پودر تالك استفاده شود.

 ________________________________________

 ناخنها:

مراقبت ازناخنها بسيار مهم استناخنهاي نامناسب مي‌توانند منشاء عفونت گردند وبيماريهاي ناخن بايد بطور جدي درمان شوند. رعايت موارد زير در همه مبتلايان به ديابت توصيه مي‌گردد.

الف) ناخنهاي پا بايد بطورمستقيم چيده شوند و لبة آنها اندكي از انگشتانبيرون باشد تا از ايجاد عفونت در كناره ناخن جلوگيري شود.

ب) براي چيدن ناخن از قيچي استفاده نكنيد. پس از كوتاه كردن ناخنها  آنها

راسوهان بزنيد.

 ________________________________________

جوراب

الف) هنگام پياده‌روي بهتر است از جوراب نرم و ضخيم استفاده شود يا دو جفت جورابنازك نخي روي هم پوشيده شود. اين امر باعث مي‌شودسائيدگي پوست پا در كفش كمتر شود.

ب) سعي كنيد از جورابهاي نخي ياپشمي استفاده كنيد و موقع پوشيدن جوراب لبه‌هاي جوراب چين خوردگي نداشته باشد.

ج) جورابهائي تهيه كنيد كه دوختقسمت جلوي آن در جلوي جوراب نباشد بلكه خط دوختبايد زير انگشتان پا قرار گيرد. همچنين  قسمت‌فوقاني آن فشار زيادي به ساق پا وارد نسازد.

د) محلهاي دوخت داخل جوراب را بررسي كنيد. نخهاي اضافه  را بگيريد.

برجستگي داخلجوراب مي‌تواند باعث ايجاد زخم پا گردد.

ه) حداقل هر روزجورابهاي خودبشويد.

و) هرگز كفش بدون جورابنپوشيد.

ز) با توجه به اينكه حس گرما وسرماي پا ممكن است مختل باشد. درروزهاي سرد ازجورابهاي گرم استفاده كنيد و اگر جورابها خيس شدندفوراً آنها را تعويض كنيد.

 ________________________________________

 كفش مناسب:

الف) هر گز در حياط پا برهنه راه نرويد. با توجه به خطر فرورفتن خار يا اجسام خارجي به پا از دمپائي‌هاي جلو بسته استفاده كنيد.

ب) كفش را هنگام عصر يا شب بخريدزيرا در اين زمان پاها به حداكثر اندازه خودمي‌رسند.

ج) با توجه به اينكه ممكن استاندازه پاها متفاوت باشد كفشي را انتخاب كنيد كه براي پاي بزرگتر مناسب است.

د) قبل از خريد كفش چند قدم باآن راه برويد و آنرا در حالت نشسته و ايستاده نيزامتحان كنيد.

ه) كفشهائي تهيه كنيدكه تهويهمناسب دارند. كفشهاي چرمي توصيه مي‌شوند.

 و) كف كفش را امتحان كنيدقسمت بيرون آن بايد سفت باشد و قسمت داخل آن يعنيمحل تماس با پاها بايد نرم باشد.

ز) پاشنه كفش بايد نرمتر از بقيهقسمتها باشد. كفشهاي جديد داراي مواد خاصيمي‌باشند كه پاشنه را نرمتر مي‌سازد.

ح) از كفشهاي پاشنه بلند استفاده نكنيد. علاوه بر فشار به انگشتان جلوي پا خطر زمين خوردن با اين كفشها بيشتر است.

ط) كفش بايد سبك باشد. اگركفشهاي معمولي مناسب نبودند مي‌توانيد از كفشهاي ورزشي استفاده كنيد.

ي) كفش هاي بنددار يا چسبک دار بهتر از كفشهاي بدون بند مي‌باشند زيرا مي‌توان فشار وارد شده از كفش روي پا را تا حدودي تنظيم کرد.

ل) بهتر است زبانة كفش آزاد باشد(دوخته نشده باشد) زيرا هم پوشيدن كفش راحتترمي‌گردد،هم تنظيم فشار كفش راحتر است.

  م) كفش به اندازه‌اي باشدكه بين بلندترين انگشت و نوك كفش حدود يك سانتيمترفاصله باشد و هنگام راه رفتن پاشنه حدود پنج ميليمتر در عقب كفش حركت داشته باشد

.  _____________________________________

 زخمهاي پا:

در صورت زخم شدن پا از يك محلول ضد عفوني ضعيف ( مثل بتادين كه با سرم استريل رقيق شده ) استفاده كنيد و سپس روي آنرا با گاز استريل پوشانده و بانداژ كنيد.

-از چسب زخم استفاده نكنيد.

از محلولهاي بتادين موجود دربازار (رقيق نشده)، ساولن يا الكل استفاده نکنید. اگر بعد از 48 ساعت زخم روبه بهبودي نرفت با پزشك خود مشورت

 كنيد.

زخم پا راكاملاً جدي بگيريد.

 ساير توصيه‌ها:

* تا آنجا كه مي‌توانيد در طول روز كفشهايتان را در آوريد و به پاها اجازه دهيددر معرض هوا قرار گيرند

* هنگام نشستن پاها راروي هم قرار ندهيد

* سعي كنيد پاها بيشتر ازپنج ساعت روزانه در كفش نمانند.

* از كيسه آب گرم يا سرما درماني براي درمان بيماريهاي پا استفاده نكنيد

*ازچسبها و محلولهاي ضد ميخچه استفاده نكنيد.

* بدون اجازه پزشك از كفي استفاده نكنيد

* قند خون خود را بر اساس توصيه‌هاي پزشك كنترل كنيد

* ورزش را جدي بگيريد. ورزش  مي‌تواند به پيشگيري  از عوارض  ديابت كمك كند. بعلاوه ورزشهاي خاصي جهت پاها وجود دارد كهمي‌توانيد آنها از پزشك خود بخواهيد

* صرف چند دقيقه در روز برايمراقبت از پا مي‌تواند از مشكلات بسياري در آيندهپيشگيري نمايد

* پاهاي خود را نزديك رادياتوريا منبع حرارتي ديگر قرار ندهيد

* هر روز كفش خود را از لحاظوجود سنگ ريزه با ساير اجسام برنده در كفش بررسيكنيد.

* لبه‌هاي روي هم افتاده داخلكفش مي‌توانند به پا آسيب برسانند.

*تمام بيماران ديابتي دچارمشكلات مربوط به پا نمي‌شوند اما مراقبتهاي ساده مي‌تواند تا حدود زيادي پيشگيري كند.

* سيگار نکشيد.

 

Image courtesy of:rebekahsnailandspa

 

Tags: کفش طبی کفی طبی مراقبت از پا کفش طبی دکترشول کاهش وزن کفش دیابتی کفش نرم و راحت دیسک کمر پاهای دیابتی قوس کف پا کف پای صاف زانو درد زانو درد و علت های آن کفش طبی برای زانو درد زانو بند برای زانو درد کفش تنگ بونیون یا قوز شست پا میخچه انگشت چکشی پا پای دیابتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید